قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52800
سه شنبه
1396/9/7
52800
چهارشنبه
1396/9/8
52800
پنج شنبه
1396/9/02
53000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52900
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52900
سه شنبه
1396/9/7
52900
چهارشنبه
1396/9/8
52900
پنج شنبه
1396/9/02
52900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52700
یکشنبه
دوشنبه
1396/6/6
52700
سه شنبه
1396/9/7
52700
چهارشنبه
1396/9/8
52700
پنج شنبه
1396/9/02
52800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
49800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
49800
سه شنبه
1396/9/7
49800
چهارشنبه
1396/9/8
49800
پنج شنبه
1396/9/02
49800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52700
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52700
سه شنبه
1396/9/7
52700
چهارشنبه
1396/9/8
52700
پنج شنبه
1396/9/02
52800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
48200
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
48200
سه شنبه
1396/9/7
48200
چهارشنبه
1396/9/8
48200
پنج شنبه
1396/9/02
48900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
49700
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
49700
سه شنبه
1396/9/7
49700
چهارشنبه
1396/9/8
49700
پنج شنبه
1396/9/02
49700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
64500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
64500
سه شنبه
1396/9/7
64500
چهارشنبه
1396/9/8
64500
پنج شنبه
1396/9/02
64500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
48900
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
48900
سه شنبه
1396/9/7
48900
چهارشنبه
1396/9/8
48900
پنج شنبه
1396/9/02
48900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
49800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
49800
سه شنبه
1396/9/7
49800
چهارشنبه
1396/9/8
49800
پنج شنبه
1396/9/02
49800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52500
سه شنبه
1396/9/7
52500
چهارشنبه
1396/9/8
52500
پنج شنبه
1396/9/02
52500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
57500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
57500
سه شنبه
1396/9/7
57500
چهارشنبه
1396/9/8
57500
پنج شنبه
1396/9/02
57500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
47500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
47500
سه شنبه
1396/9/7
47500
چهارشنبه
1396/9/8
47500
پنج شنبه
1396/9/02
46700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
51500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
51500
سه شنبه
1396/9/7
51500
چهارشنبه
1396/9/8
51500
پنج شنبه
1396/9/02
51500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52500
سه شنبه
1396/9/7
53500
چهارشنبه
1396/9/8
53500
پنج شنبه
1396/9/02
54500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
49800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
49800
سه شنبه
1396/9/7
چهارشنبه
1396/9/8
49800
پنج شنبه
1396/9/02
49800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
52500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
52500
سه شنبه
1396/9/7
52500
چهارشنبه
1396/9/8
52500
پنج شنبه
1396/9/02
52500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
54800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
54800
سه شنبه
1396/9/7
54800
چهارشنبه
1396/9/8
54800
پنج شنبه
1396/9/02
54800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
41300
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
41300
سه شنبه
1396/9/7
41300
چهارشنبه
1396/9/8
41300
پنج شنبه
1396/9/02
41300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
41300
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
41300
سه شنبه
1396/9/7
41300
چهارشنبه
1396/9/8
41300
پنج شنبه
1396/9/02
41300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
60000
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
60000
سه شنبه
1396/9/7
60000
چهارشنبه
1396/9/8
60000
پنج شنبه
1396/9/02
60200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
65800
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
65800
سه شنبه
1396/9/7
65800
چهارشنبه
1396/9/8
65800
پنج شنبه
1396/9/02
66500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
94000
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
94000
سه شنبه
1396/9/7
94000
چهارشنبه
1396/9/8
94000
پنج شنبه
93500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
75000
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
75000
سه شنبه
1396/9/7
75000
چهارشنبه
1396/9/8
پنج شنبه
1396/9/02
75000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
62500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
62500
سه شنبه
1396/9/7
62500
چهارشنبه
1396/9/8
62500
پنج شنبه
1396/9/02
62500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
62500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
62500
سه شنبه
1396/9/7
62500
چهارشنبه
1396/9/8
62500
پنج شنبه
1396/9/02
62500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
65500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
65500
سه شنبه
1396/9/7
65500
چهارشنبه
1396/9/8
65500
پنج شنبه
1396/9/02
65500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
65500
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
65500
سه شنبه
1396/9/7
65500
چهارشنبه
1396/9/8
65500
پنج شنبه
1396/9/02
65500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/9/4
72000
یکشنبه
دوشنبه
1396/9/6
72000
سه شنبه
1396/9/7
72000
چهارشنبه
1396/9/8
72000
پنج شنبه
1396/9/02
72000
جمعه
....
....