قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
44000
یکشنبه
1396/4/4
44200
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
44200
پنج شنبه
1396/4/1
44200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
44000
یکشنبه
1396/4/4
44000
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
44000
پنج شنبه
1396/4/1
44000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
48800
یکشنبه
1396/4/4
51500
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
51500
پنج شنبه
1396/4/1
53000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
39400
یکشنبه
1396/4/4
39300
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
39300
پنج شنبه
1396/4/1
39300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
44000
یکشنبه
1396/4/4
43000
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
43000
پنج شنبه
1396/4/1
43000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
38800
یکشنبه
1396/4/4
39000
دوشنبه
1396/3/29
38800
سه شنبه
1396/3/30
38800
چهارشنبه
1396/3/31
39000
پنج شنبه
1396/4/1
39000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
42600
یکشنبه
1396/4/4
42200
دوشنبه
1396/3/29
42200
سه شنبه
1396/3/30
42200
چهارشنبه
1396/3/31
42200
پنج شنبه
1396/4/1
42200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
66000
یکشنبه
1396/4/4
66500
دوشنبه
1396/3/29
66000
سه شنبه
1396/3/30
66000
چهارشنبه
1396/3/31
66000
پنج شنبه
1396/4/1
66000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
41600
یکشنبه
1396/4/4
41700
دوشنبه
1396/3/29
41500
سه شنبه
1396/3/30
41500
چهارشنبه
1396/3/31
41500
پنج شنبه
1396/4/1
41500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
41000
یکشنبه
1396/4/4
40800
دوشنبه
1396/3/29
41000
سه شنبه
1396/3/30
41000
چهارشنبه
1396/3/31
40600
پنج شنبه
1396/4/1
40600
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
44000
یکشنبه
1396/4/4
43000
دوشنبه
1396/3/29
43000
سه شنبه
1396/3/30
43000
چهارشنبه
1396/3/31
43200
پنج شنبه
1396/4/1
43200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
51000
یکشنبه
52000
دوشنبه
1396/3/29
53000
سه شنبه
1396/3/30
53000
چهارشنبه
1396/3/31
50000
پنج شنبه
1396/4/1
50000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
42800
یکشنبه
1396/4/4
44500
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
43100
پنج شنبه
1396/4/1
43100
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
42800
یکشنبه
1396/4/4
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
42900
پنج شنبه
1396/4/1
42900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
45000
یکشنبه
1396/4/4
46500
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
48500
پنج شنبه
1396/4/1
45700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
47800
یکشنبه
1396/4/4
48000
دوشنبه
48500
سه شنبه
چهارشنبه
1396/3/31
48500
پنج شنبه
1396/4/1
48500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
44000
یکشنبه
1396/4/4
43500
دوشنبه
1396/3/29
43500
سه شنبه
1396/3/30
43500
چهارشنبه
1396/3/31
43000
پنج شنبه
1396/4/1
43000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
49000
یکشنبه
1396/4/4
51500
دوشنبه
1396/3/29
سه شنبه
1396/3/30
51200
چهارشنبه
1396/3/31
51500
پنج شنبه
1396/4/1
51500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
35400
یکشنبه
1396/4/4
35300
دوشنبه
1396/3/29
35300
سه شنبه
1396/3/30
35300
چهارشنبه
1396/3/31
35300
پنج شنبه
1396/4/1
35300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
35500
یکشنبه
1396/4/4
35400
دوشنبه
1396/3/29
35400
سه شنبه
1396/3/30
35400
چهارشنبه
1396/3/31
35400
پنج شنبه
1396/4/1
35400
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
5000
یکشنبه
1396/4/4
50000
دوشنبه
1396/3/29
50000
سه شنبه
1396/3/30
50000
چهارشنبه
1396/3/31
50000
پنج شنبه
1396/4/1
50000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
54500
یکشنبه
1396/4/4
54700
دوشنبه
1396/3/29
54800
سه شنبه
1396/3/30
54800
چهارشنبه
1396/3/31
54700
پنج شنبه
1396/4/1
54700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
یکشنبه
1396/4/4
دوشنبه
1396/3/29
سه شنبه
1396/3/30
0
چهارشنبه
1396/3/31
89000
پنج شنبه
89000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
72000
یکشنبه
1396/4/4
دوشنبه
1396/3/29
72000
سه شنبه
1396/3/30
0
چهارشنبه
1396/3/31
پنج شنبه
1396/4/1
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
60000
یکشنبه
1396/4/4
58000
دوشنبه
1396/3/29
60000
سه شنبه
1396/3/30
59000
چهارشنبه
1396/3/31
59000
پنج شنبه
1396/4/1
59000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
67000
یکشنبه
1396/4/4
62000
دوشنبه
1396/3/29
67000
سه شنبه
1396/3/30
67000
چهارشنبه
1396/3/31
67000
پنج شنبه
1396/4/1
67000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
70000
یکشنبه
1396/4/4
67500
دوشنبه
1396/3/29
70000
سه شنبه
1396/3/30
70000
چهارشنبه
1396/3/31
70000
پنج شنبه
1396/4/1
70000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
69000
یکشنبه
1396/4/4
67500
دوشنبه
1396/3/29
69000
سه شنبه
1396/3/30
70000
چهارشنبه
1396/3/31
70000
پنج شنبه
1396/4/1
70000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/4/3
75000
یکشنبه
1396/4/4
75000
دوشنبه
1396/3/29
75000
سه شنبه
1396/3/30
75000
چهارشنبه
1396/3/31
75000
پنج شنبه
1396/4/1
75000
جمعه
....
....