قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
51900
یکشنبه
1396/7/22
51400
دوشنبه
1396/7/23
51400
سه شنبه
1396/7/25
51400
چهارشنبه
1396/7/26
51400
پنج شنبه
1396/7/27
51400
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
53000
یکشنبه
1396/7/22
53200
دوشنبه
1396/7/23
53200
سه شنبه
1396/7/25
53200
چهارشنبه
1396/7/26
53200
پنج شنبه
1396/7/27
53200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
52600
یکشنبه
1396/7/22
53800
دوشنبه
1396/7/23
53800
سه شنبه
1396/7/25
53800
چهارشنبه
1396/7/26
53800
پنج شنبه
1396/7/27
53800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
49900
یکشنبه
1396/7/22
48700
دوشنبه
1396/7/23
47600
سه شنبه
1396/7/25
48700
چهارشنبه
1396/7/26
48700
پنج شنبه
1396/7/27
48700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
52800
یکشنبه
1396/7/22
52800
دوشنبه
1396/7/23
52800
سه شنبه
1396/7/25
52800
چهارشنبه
1396/7/26
52800
پنج شنبه
1396/7/27
52800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
46000
یکشنبه
1396/7/22
47300
دوشنبه
1396/7/23
47300
سه شنبه
1396/7/25
47300
چهارشنبه
1396/7/26
47300
پنج شنبه
1396/7/27
47300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
48900
یکشنبه
1396/7/22
48900
دوشنبه
1396/7/23
48900
سه شنبه
1396/7/25
48900
چهارشنبه
1396/7/26
48900
پنج شنبه
1396/7/27
48900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
62500
یکشنبه
1396/7/22
63000
دوشنبه
1396/7/23
63000
سه شنبه
1396/7/25
63000
چهارشنبه
1396/7/26
63000
پنج شنبه
1396/7/27
63000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
49300
یکشنبه
1396/7/22
48000
دوشنبه
1396/7/23
48000
سه شنبه
1396/7/25
48000
چهارشنبه
1396/7/26
48000
پنج شنبه
1396/7/27
48000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
49200
یکشنبه
1396/7/22
49000
دوشنبه
1396/7/23
49000
سه شنبه
1396/7/25
49000
چهارشنبه
1396/7/26
49000
پنج شنبه
1396/7/27
49000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
52000
یکشنبه
1396/7/22
51800
دوشنبه
1396/7/23
51800
سه شنبه
1396/7/25
51800
چهارشنبه
1396/7/26
51800
پنج شنبه
1396/7/27
51800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
57500
یکشنبه
59000
دوشنبه
1396/7/23
59000
سه شنبه
1396/7/25
59000
چهارشنبه
1396/7/26
59000
پنج شنبه
1396/7/27
59000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
46700
یکشنبه
1396/7/22
47300
دوشنبه
1396/7/23
47300
سه شنبه
1396/7/25
47000
چهارشنبه
1396/7/26
47000
پنج شنبه
1396/7/27
47000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
54300
یکشنبه
1396/7/22
54300
دوشنبه
1396/7/23
54300
سه شنبه
1396/7/25
54300
چهارشنبه
1396/7/26
54300
پنج شنبه
1396/7/27
54300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
51800
یکشنبه
1396/7/22
50600
دوشنبه
1396/7/23
50600
سه شنبه
1396/7/25
50600
چهارشنبه
1396/7/26
50600
پنج شنبه
1396/7/27
50600
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
49800
یکشنبه
1396/7/22
50100
دوشنبه
1396/7/23
49000
سه شنبه
1396/7/18
چهارشنبه
1396/7/26
49000
پنج شنبه
1396/7/27
49600
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
53300
یکشنبه
1396/7/22
52800
دوشنبه
1396/7/23
52800
سه شنبه
1396/7/25
52800
چهارشنبه
1396/7/26
52800
پنج شنبه
1396/7/27
52800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
56800
یکشنبه
1396/7/22
56800
دوشنبه
1396/7/23
56800
سه شنبه
1396/7/25
56800
چهارشنبه
1396/7/26
56800
پنج شنبه
1396/7/27
56800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
39800
یکشنبه
1396/7/22
40300
دوشنبه
1396/7/23
40300
سه شنبه
1396/7/25
40300
چهارشنبه
1396/7/26
40300
پنج شنبه
1396/7/27
39250
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
40500
یکشنبه
1396/7/22
40500
دوشنبه
1396/7/23
40500
سه شنبه
1396/7/25
40500
چهارشنبه
1396/7/26
40500
پنج شنبه
1396/7/27
40500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
62500
یکشنبه
1396/7/22
64100
دوشنبه
1396/7/23
64100
سه شنبه
1396/7/25
64100
چهارشنبه
1396/7/26
64100
پنج شنبه
1396/7/27
64100
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
65000
یکشنبه
1396/7/22
65800
دوشنبه
1396/7/23
65800
سه شنبه
1396/7/25
65800
چهارشنبه
1396/7/26
65800
پنج شنبه
1396/7/27
65800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
91000
یکشنبه
1396/7/22
91000
دوشنبه
1396/7/23
91000
سه شنبه
1396/7/25
91000
چهارشنبه
1396/7/26
91000
پنج شنبه
91000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
75000
یکشنبه
1396/7/22
75000
دوشنبه
1396/7/23
75000
سه شنبه
1396/7/25
75000
چهارشنبه
1396/7/26
پنج شنبه
1396/7/27
75000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
63000
یکشنبه
1396/7/22
65000
دوشنبه
1396/7/23
65000
سه شنبه
1396/7/25
65000
چهارشنبه
1396/7/26
65000
پنج شنبه
1396/7/27
65000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
63500
یکشنبه
1396/7/22
66000
دوشنبه
1396/7/23
66000
سه شنبه
1396/7/25
66000
چهارشنبه
1396/7/26
66000
پنج شنبه
1396/7/27
66000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
65000
یکشنبه
1396/7/22
65000
دوشنبه
1396/7/23
65000
سه شنبه
1396/7/25
65000
چهارشنبه
1396/7/26
65000
پنج شنبه
1396/7/27
65000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
65000
یکشنبه
1396/7/22
66000
دوشنبه
1396/7/23
66000
سه شنبه
1396/7/25
66000
چهارشنبه
1396/7/26
66000
پنج شنبه
1396/7/27
66000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/7/29
72000
یکشنبه
1396/7/22
75000
دوشنبه
1396/7/23
75000
سه شنبه
1396/7/25
75000
چهارشنبه
1396/7/26
75000
پنج شنبه
1396/7/27
75000
جمعه
....
....