قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
44100
یکشنبه
1396/5/29
44100
دوشنبه
1396/5/30
44000
سه شنبه
1396/5/24
44000
چهارشنبه
1396/5/25
43800
پنج شنبه
1396/5/26
43800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
46700
یکشنبه
1396/5/29
46700
دوشنبه
1396/5/30
46700
سه شنبه
1396/5/24
46600
چهارشنبه
1396/5/25
46700
پنج شنبه
1396/5/26
46700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
48700
یکشنبه
1396/5/29
48700
دوشنبه
1396/5/30
48900
سه شنبه
1396/5/24
48800
چهارشنبه
1396/5/25
48800
پنج شنبه
1396/5/26
48800
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
42000
یکشنبه
1396/5/29
42000
دوشنبه
1396/5/30
42000
سه شنبه
1396/5/24
41500
چهارشنبه
1396/5/25
42000
پنج شنبه
1396/5/26
42000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
47500
یکشنبه
1396/5/29
47400
دوشنبه
1396/5/30
47500
سه شنبه
1396/5/24
47400
چهارشنبه
1396/5/26
47500
پنج شنبه
1396/5/19
47500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
42400
یکشنبه
1396/5/29
42400
دوشنبه
1396/5/30
42400
سه شنبه
1396/5/24
42500
چهارشنبه
1396/5/25
42500
پنج شنبه
1396/5/26
42500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
44100
یکشنبه
1396/5/29
44100
دوشنبه
1396/5/23
44000
سه شنبه
1396/5/24
44000
چهارشنبه
1396/5/30
44000
پنج شنبه
1396/5/26
44200
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
59500
یکشنبه
1396/5/29
59500
دوشنبه
1396/5/30
60000
سه شنبه
1396/5/24
57000
چهارشنبه
1396/5/25
57000
پنج شنبه
1396/5/26
57000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
42600
یکشنبه
1396/5/29
42600
دوشنبه
1396/5/30
42000
سه شنبه
1396/5/24
42600
چهارشنبه
1396/5/25
42600
پنج شنبه
1396/5/26
42600
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
44600
یکشنبه
1396/5/29
44600
دوشنبه
1396/5/30
47000
سه شنبه
1396/5/24
43600
چهارشنبه
1396/5/25
43900
پنج شنبه
1396/5/26
43900
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
45500
یکشنبه
1396/5/29
45500
دوشنبه
1396/5/30
45500
سه شنبه
1396/5/24
45500
چهارشنبه
1396/5/25
45500
پنج شنبه
1396/5/26
44500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
48500
یکشنبه
48500
دوشنبه
1396/5/30
48600
سه شنبه
1396/5/24
48500
چهارشنبه
1396/5/25
48500
پنج شنبه
1396/5/26
48500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
43700
یکشنبه
1396/5/29
43700
دوشنبه
1396/5/30
44000
سه شنبه
1396/5/24
43500
چهارشنبه
1396/5/25
43700
پنج شنبه
1396/5/26
43700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
47600
یکشنبه
1396/5/29
47600
دوشنبه
1396/5/30
47800
سه شنبه
1396/5/24
48200
چهارشنبه
1396/5/25
48300
پنج شنبه
1396/5/26
48300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
44500
یکشنبه
1396/5/29
44500
دوشنبه
1396/5/30
44300
سه شنبه
1396/5/24
44300
چهارشنبه
1396/5/25
44700
پنج شنبه
1396/5/26
44700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
44500
یکشنبه
1396/5/29
44500
دوشنبه
1396/5/30
44500
سه شنبه
1396/5/24
چهارشنبه
1396/5/25
44700
پنج شنبه
1396/5/26
44700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
46000
یکشنبه
1396/5/29
46000
دوشنبه
1396/5/30
46000
سه شنبه
1396/5/24
45700
چهارشنبه
1396/5/25
45700
پنج شنبه
1396/5/26
45700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
49000
یکشنبه
1396/5/29
49000
دوشنبه
1396/5/30
49400
سه شنبه
1396/5/24
48600
چهارشنبه
1396/5/25
48600
پنج شنبه
1396/5/26
48600
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
36700
یکشنبه
1396/5/29
36700
دوشنبه
1396/5/30
37400
سه شنبه
1396/5/24
36500
چهارشنبه
1396/5/25
36700
پنج شنبه
1396/5/26
36700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
36700
یکشنبه
1396/5/29
36700
دوشنبه
1396/5/30
37400
سه شنبه
1396/5/24
36500
چهارشنبه
1396/5/25
36700
پنج شنبه
1396/5/26
36700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
54000
یکشنبه
1396/5/29
54000
دوشنبه
1396/5/30
54700
سه شنبه
1396/5/24
55000
چهارشنبه
1396/5/25
54400
پنج شنبه
1396/5/26
54400
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
59400
یکشنبه
1396/5/29
59400
دوشنبه
1396/5/30
58750
سه شنبه
1396/5/24
59400
چهارشنبه
1396/5/25
59300
پنج شنبه
1396/5/26
59300
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
83700
یکشنبه
1396/5/29
83700
دوشنبه
1396/5/30
83500
سه شنبه
1396/5/24
81900
چهارشنبه
1396/5/25
83700
پنج شنبه
83700
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
75000
یکشنبه
1396/5/29
75000
دوشنبه
1396/5/23
74000
سه شنبه
1396/5/30
75000
چهارشنبه
1396/5/25
پنج شنبه
1396/5/26
76000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
57000
یکشنبه
1396/5/29
57000
دوشنبه
1396/5/30
58000
سه شنبه
1396/5/24
55500
چهارشنبه
1396/5/25
57500
پنج شنبه
1396/5/26
57500
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
61000
یکشنبه
1396/5/29
61000
دوشنبه
1396/5/30
62000
سه شنبه
1396/5/24
61500
چهارشنبه
1396/5/25
60000
پنج شنبه
1396/5/26
60000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
64500
یکشنبه
1396/5/29
64500
دوشنبه
1396/5/30
64000
سه شنبه
1396/5/24
63500
چهارشنبه
1396/5/25
64000
پنج شنبه
1396/5/26
64000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
64500
یکشنبه
1396/5/29
64500
دوشنبه
1396/5/30
64000
سه شنبه
1396/5/24
63500
چهارشنبه
1396/5/25
64000
پنج شنبه
1396/5/26
64000
جمعه
....
....

قیمت ها مربوط به یک هفته می باشد .

ایام هفته
تاریخ
قیمت
شنبه
1396/5/28
75000
یکشنبه
1396/5/29
75000
دوشنبه
1396/5/30
75000
سه شنبه
1396/5/24
75000
چهارشنبه
1396/5/25
75000
پنج شنبه
1396/5/26
75000
جمعه
....
....